“UDuma Uthi” uchungechunge lencwadi yezeifundo ebhalwe futhi efanekiswe uNathi Ngubane owazalelwa eThekwini futhi yakhiqizwa imithombo yezokuxhumana ezinze eNew York kanye naseGoli. Loluchungechunge luphathelene nezinhlelo zikaDuma, udadewabo nabangani bakhe, baziphilise njengoba kunalolubhubhane.

Encwadini yokuqala, “uDuma uthi: Hlanza izandla zakho, faka isifonyo sakho!” labantwana baqaphela ukuthi baningi emphakathini abangazifaki izifonyo, ngakho benza icebo lokuzama ukusiza nokuvikela umphakathi wabo.

“Duma says” is an educational book series written and illustrated by Durban-born Nathi Ngubane and produced by the experimental Social Bandit Media, based between Jozi and New York.

The series is about the adventures of Duma, his sister Zihle and their friends, as they try to find their way during this pandemic.
In Book 1, “Duma Says: wash your hands, wear a mask!”, the duo notice that many in the community are not wearing masks, so they hatch a plan to try and protect their community.