Uma uzwa ukuthi isifuba sakho siyacinana, sekusho ukuthi usulinde kakhulu ekhaya.

Sike sifune ukukugcizelela ukuthi Abantu abadala maba hlale emakhaya bazivalele. Siyacela kubantu abasha bebavikile ngoba bona bengaphila naleli gciwane le #COVID19 bebe imqemane kodwa bekwazi ukulidlulisela kubantu abadala

Umuntu onalo mkhuhlane we #COVID19 ningabeke senimenza angathi sekwi sici.

Asingababandluli abantu abanalomkhuhlane. Lesifo sizongena noma ubani. Asizivikele , sinakekelane kuleli gciwane.

KwaZulu-Natal sikhona lesisifo, kodwa ubukhona baso sithi masibheka. Kuzothi kuncipha kwamanye ama Province kube kusaqhubeka ukwenyuka lapha KwaZulu-Natal.